W lipcu 2009 r. na podstawie:
1. Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. nr 283, poz. 2824 z późn. zm.)
wszedł w życie obowiązek stosowania numeru EORI we wszystkich transakcjach celnych na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Agencja Celna JAS-FBG S.A. może zapewnić Państwu dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem numeru EORI w Polsce.
Warunkiem przyjęcia do realizacji w/w usługi jest:

  • udzielenie upoważnienia oraz przekazania aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej okazanych funkcjonariuszowi celnemu w oryginale, uwierzytelnionych notarialnie kopiach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy),
  • w przypadku przedsiębiorcy z kraju trzeciego dostarczenie dokumentu na którym znajduje się numer nadany przedsiębiorcy dla potrzeb celnych lub podatkowych przez właściwy organ kraju trzeciego, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy (w przypadku przedłożenia dokumentów w języku obcym organ celny może zażądać uwierzytelnionego tłumaczenia tych dokumentów na język polski),
  • podpisanie jednorazowego zlecenia.

Numer EORI to 17 znakowy unikalny numer nadany jednokrotnie przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym uczestniczącym w wymianie towarowej na terytorium UE. Z obowiązku tego zwolnione są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
Rejestracji należy dokonać przed pierwszą operacją celną lub w jej trakcie.
Podmiotom krajowym, które aktywnie uczestniczyły w obrotach towarowych z krajami trzecimi i których dane identyfikacyjne są już znane na podstawie ich dotychczasowych kontaktów z administracją celną, został automatycznie nadany numer EORI.

Podmioty, które automatycznie otrzymały numer EORI zobowiązane są do uzupełnienia swoich danych w terminie do 31 grudnia 2009 r. (złożenie wniosku o uzupełnienie).
Wniosek o nadanie numeru EORI składany jest do organu celnego według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.
W przypadku osoby nie posiadającej miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty wniosek jest składany według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużeniem się numerem EORI.

W sytuacji podjęcia decyzji o zleceniu w/w czynności Agencji Celnej JAS-FBG S.A. prosimy o kontakt z najbliższą placówką.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt