INTRASTAT to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty.

System INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna, a odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny. Obowiązek sporządzania deklaracji INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych.

Na 2008 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej: próg podstawowy dla przywozu to 500.000 PLN, a dla wywozu 800.000 PLN. Próg szczegółowy dla przywozu to 33.000.000 PLN, a dla wywozu 49.000.000 PLN.

Deklaracje INTRASTAT z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest przekazywać do izby celnej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

Deklaracja INTRASTAT może zostać przekazana w formie:

  • elektronicznej (e-mail, www, CD-ROM);
  • na drukach deklaracji INTRASTAT.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wywozu albo przywozu towarów.

Zgłoszenie INTRASTAT może zostać dokonane osobiście przez dany podmiot gospodarczy lub przez upoważnionego do tego celu przedstawiciela.
Nasi agenci celny posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego.

Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy!

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt