JAS-FBG S.A. otrzymała Nagrodę Spedytora Roku 2012, którą przyznała jej Polska Izba Spedycji i Logistyki podczas XIV Kongresu Spedytorów, mającego miejsce 14 maja br. w Toruniu. Warto podkreślić, że JAS-FBG S.A. od czterech lat pod rząd zdobywała tytuł Spedytora Roku, co jest kolejnym potwierdzeniem jej stabilnej pozycji m.in. na rynku usług spedycji.

Kongres zaszczycili przedstawiciele Ministerstw Gospodarki, Finansów, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Spółka Akcyjna JAS-FBG została w tym roku organizatorem spotkania członków IFA (International Forwarding Association), organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne z całej Europy. Spotkania IFA organizowane są dwa razy w roku, w maju i październiku, w krajach ich organizatorów. Na miejsce tegorocznego spotkania, zaplanowanego w dniach 10-12 maja, wybrano Kraków.

Spotkanie, zgodnie ze statutem IFA, ma na celu, między innymi, rozszerzenie kontaktów handlowych przedsiębiorstw stowarzy-szonych w tej organizacji. Istniejąca od 1992 roku IFA, skupia ponad 50 firm zajmujących się transportem i spedycją międzyna-rodową, niebędących korporacjami o charakterze międzynarodowym. Gwarantuje wsparcie handlowe, wymianę informacji na temat ładunków oraz serwisu logistycznego na terenie Europy w ramach grupy członkowskiej, a także pomoc prawną, monito-rowanie rynków europejskiego i światowego, w tym tendencji zmian w branży. Podejmuje również bieżące działania służące poprawie jakości świadczonych przez firmy członkowskie usług. Dla klientów JAS-FBG S.A. oznacza to w konsekwencji łatwiej-szy dostęp do rynków europejskich.

Zrzeszenie się najdynamiczniej działających firm branży i to z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie regionów Europy, stwarza szansę do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku zdominowanym przez ponadnarodowe korporacje. W tym kontekście, strategiczne znaczenie IFA jest nie do przecenienia. IFA to organizacja elitarna, skupiająca najlepszych, to znaczy najbardziej prężnych, elastycznie reagujących na zmiany rynkowe i potrafiących dostosować ofertę do indywidualnych wymagań klienta w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

JAS-FBG S.A. pozostaje pełnoprawnym członkiem IFA od 2007 roku, co stanowi potwierdzenie stałej, wysokiej jakości usług oferowanych przez Spółkę. Powierzenie JAS-FBG S.A. roli organizatora i gospodarza spotkania jest dowodem zaufania i doce-nienia pozycji rynkowej firmy, oferującej kompleksowe usługi spedycji międzynarodowej oraz krajowej – drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej – a także transportu, logistyki magazynowej i sieci 70 agencji celnych. Należy podkreślić, że Spółka jest największym w kraju operatorem logistycznym z wyłącznie polskim kapitałem, co szczególnie predestynuje ją do członkowstwa w IFA.

Od dnia 1 maja 2013 r. w obrocie towarowym z zagranicą obowiązkowa stanie się elektroniczna forma zgłoszenia celnego (zgłoszenia elektroniczne podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych).
Zgłoszenie papierowe będzie przyjmowane przez organy celne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku zgłoszeń elektronicznych, obowiązek przechowywania załączników do zgłoszenia celnego zostaje przeniesiony z organu celnego na osobę, na rzecz której zostało dokonane zgłoszenie celne (tj. w przypadku importu towarów – na importera).

W związku z powyższym, szczególną uwagę należy zwrócić na przechowywanie oryginałów dowodów pochodzenia, na podstawie których zastosowano obniżone stawki celne (np. EUR.1, A.TR, FORM A, faktura zawierająca deklarację pochodzenia), bowiem stwierdzenie braku oryginałów tychże dowodów w trakcie kontroli postimportowej będzie skutkować retrospektywnym naliczeniem cła oraz domiarem podatku VAT wraz z należnymi odsetkami. Dokumenty te należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Na importerze ciąży również obowiązek przechowywania elektronicznego dokumentu PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne) oraz komunikatów generowanych w trakcie obsługi zgłoszenia celnego. Dokument PZC potwierdza dokonanie importu towarów przez podatnika i zastępuje kartę 8 zgłoszenia celnego SAD.

Po wdrożeniu obsługi zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, oryginały dokumentów (w tym dowodów pochodzenia) będą przez nas przesyłane standardowo na adres siedziby głównej Klienta. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dokumenty te były wysyłane na inny adres, prosimy o stosowną informację.

Elektroniczne dokumenty (w tym PZC) będą przesyłane na obecne w naszej bazie adresy mailowe Klientów. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dokumenty te były wysyłane na inny adres, prosimy o stosowną informację.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmian ustawień dotyczących cookies można dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Podstawa prawna:
Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z poźn. zm.

JAS-FBG S.A. nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Postulowana często przez środowiska naukowe konieczność skrócenia drogi od wyników badań naukowych do ich zastosowania, znalazła wyraz w podpisanym przez obie strony w marcu liście intencyjnym.

W ramach współpracy, studenci Wydziału Mechanicznego, studiujący logistykę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Transport, odbędą praktyki w JAS-FBG, doświadczając realiów interesujących ich zagadnień. Tematy praktyk będą ustalane pomiędzy Spółką i Uczelnią. Zdaniem dr Pawła Zająca z Politechniki Wrocławskiej, dobrego ducha przedsięwzięcia, ukierunkowana w ten sposób praca studentów, wiążąca się z koniecznością wykonania konkretnego zadania, przyniesie rzeczywistą korzyść zarówno im samym, jak i Spółce.  Zdobyta w trakcie praktyk wiedza z pewnością zaprocentuje także w pracach licencjackich i magisterskich, których tematy, być może, zaproponują wspólnie Spółka i Uczelnia.

W opinii przedstawicieli Politechniki, JAS-FBG S.A., dzięki swej kompleksowej ofercie, obejmującej transport, spedycje wszystkich rodzajów, bazę magazynową, a nawet agencje celne (największa sieć w kraju), wyjątkowo dobrze spełnia rolę modelowego przedsiębiorstwa branży TSL. Wysoka jakość świadczonych przez Spółkę usług i posiadanych przez nią środków, stworzy studentom możliwość kontaktu na światowym poziomie z branżą. W zamian JAS-FBG S.A. uzyska stały dostęp do najnowocześniejszej myśli technicznej i naukowej, oferowanej przez wrocławską Uczelnię.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt