Polityka Prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.jasfbg.com.pl (dalej jako: „Serwis” lub „Strona internetowa”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich bądź za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administratorem danych osobowych jest spółka JAS-FBG S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 17 w Katowicach, 40-706 Katowice (dalej jako: „Administrator”). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora prosimy
o kontakt drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@jasfbg.pl lub w sposób tradycyjny na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”). 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§1 Zakres zbieranych danych.

1. Serwis umożliwia Państwu kontakt z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysłanej poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwis stosuje pliki cookies. Możemy również wykorzystywać pliki cookies własne w celach analitycznych i marketingowych,
w szczególności dopasowania treści reklamowych do Państwa preferencji. 

3. Dla wsparcia Serwisu, wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Google Analytics, służący do zbierania danych w celu analizy i statystyk odwiedzin Serwisu.
 • Hotjar Tracking, służący do zbierania danych w celu analizy zachowań i statystyk odwiedzin Serwisu.
 • Pixel Facebook, służący do zbierania danych w celu analizy i statystyk odwiedzin Serwisu.
 • Facebook Ads, służący do przeprowadzania kampanii reklamowych w Social Mediach.

4. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.  

5. Korzystanie z plików cookies we wskazanych wyżej celach związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest JAS-FBG S.A.
z siedzibą w Katowicach, w pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, dostępne są pod poniższymi adresami:

• Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

• Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/

• Facebook: https://www.facebook.com/notes/368277171038154/

§2 Źródła danych.

1. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem np. poprzez któryś z dostępnych na Serwisie formularzy kontaktowych, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa.

2. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe oraz te związane ze sprawą, takie jak opis sprawy.

3. W przypadku Państwa danych przekazanych za uprzednim wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zakomunikowanie takiej woli Administratorowi. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

4. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, podanie danych przez Państwo w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne lecz niezbędne dla skutecznego załatwienia sprawy. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

5. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie na stronie internetowej. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

§3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

• wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§4 Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo: 

 • żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii
  (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO)
  – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych będą też pracownicy Administratora. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcom usług IT oraz innych usług w zakresie niezbędnym  dla realizowanej sprawy.

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich. Serwis korzysta z narzędzi Google Analitycs, co może wiązać się z przekazywaniem przez Google Państwa danych osobowych do państw trzecich. Zasady dotyczące zbierania danych przez Google Analitycs zostały określone pod poniższym adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

§6 Czas przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas konieczny dla załatwienia danej sprawy bądź też wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Zastrzegamy jednak prawo przechowywania niezbędnych danych do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tej sprawy.

2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

§7 Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone
z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda
z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz aplikację