Komunikacja z akcjonariuszami

Akcjonariusze Spółki JAS-FBG S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zarząd JAS-FBG S.A. z siedzibą w Katowicach, działając stosownie do art. 399, a także art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zaprasza Akcjonariuszy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 czerwca 2022 r. (dalej: Walne Zgromadzenie). Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Kolejowej 17 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.

7. Powzięcie uchwały o podziale zysku.

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JAS-FBG za rok obrotowy 2021.

9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki w następujący sposób:

      Dotychczasowe brzmienie:

     „1) Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo liczbę członków Zarządu określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

     2) Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na dwa lata z tym, że Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać Zarząd w całości lub poszczególnych jego członków.

     3) W Zarządzie wyodrębnia się funkcję Prezesa Zarządu.

     4) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może wyodrębnić funkcję Prezesa-Seniora, którego obowiązki określi Rada Nadzorcza.

     5) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Jeśli jednak wskutek tego miałoby powstać zobowiązanie Spółki przekraczające kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), konieczne jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z tym zastrzeżeniem że Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę bez wyżej wymienionego ograniczenia, zaś w przypadku powołania Prezesa-Seniora również i on reprezentuje Spółkę bez żadnych ograniczeń.”;

     Proponowane brzmienie:

     „1) Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie

     2) Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na pięć lat na wspólną kadencję z tym, że Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać Zarząd w całości lub poszczególnych jego członków.

     3) W Zarządzie Spółki Walne Zgromadzenie wyodrębnia funkcję Prezesa Zarządu, a także może wyodrębnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

     4) W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”.

11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i ustalenia jego wysokości.

12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.

13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej JAS-FBG S.A. za rok obrotowy 2021.

15. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Zarządu.

16. Powzięcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

17. Powzięcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż stosownie do art. 406 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki JAS-FBG S.A.

Katowice, 15.06.2022

 


 

Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na  podstawie  art.  16  ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem:  40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Katowice, 4.12.2020

 


 

Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na  podstawie  art.  16  ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem:  40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Katowice. 18.11.2020


 

Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na  podstawie  art.  16  ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem:  40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Katowice, 30.10.2020


Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na  podstawie  art.  16  ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem:  40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Katowice, 14.10.2020

 


 

Zarząd JAS-FBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na  podstawie  art.  16  ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem:  40-706 Katowice, ul. Kolejowa 17 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

                                                                                                                         Katowice, 23.09.2020

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację